Aspectes a tenir en compte a l’hora de recuperar les matèries pendents d’altres cursos.