VOLEM OFERIR

Missió

 • Formació personal, acadèmica i professional a l’alumnat.
 • Orientació i assessorament a les famílies respecte a la formació acadèmica dels seus fills i filles.
 • Acompanyament a les famílies en l’educació dels seus fills i/o filles.
 • Col·laboració amb les entitats i empreses de l’entorn.

 

VOLEM SER REFERÈNCIA

Visió

 • La tasca pedagògica i de tutoria, centrada en l’atenció personal a l’alumnat i a les famílies.
 • L’oferta d’uns estudis actualitzats, de qualitat i adequats a les necessitats dels alumnes i de les empreses i a les expectatives de les famílies i de la societat.
 • L’educació integral de l’alumnat, fomentant en ell valors essencials per a la seva vida en societat, esperit crític, voluntat de creixement intel·lectual i humà, rigor, esperit de diàleg, solidaritat …
 • La formació en el coneixement i l’estimació del país, la llengua, la cultura i els trets identitaris que ens
  són propis, des d’una visió oberta, àmplia i respectuosa envers els altres.
 • El grau de participació de la comunitat educativa en la planificació, presa de decisions i avaluació de les activitats i actuacions.
 • La col·laboració amb les famílies, l’entramat social, cultural i econòmic de la ciutat i la comarca.
 • L’assoliment d’un nivell de competència digital de l’alumnat i el professorat adequat als requeriments de la societat actual i futura.
 • L’afavoriment de la inclusió digital de tot l’alumnat.
 • L’assoliment d’una maduresa tecnològica de centre que permeti la implantació de les
  TAC en els processos d’aprenentatge de l’alumnat
 • La sensibilització envers el medi ambient.

INSPIRACIÓ PER LA NOSTRA TASCA

Valors

 • El compromís d’oferir un servei públic de qualitat.
 • La voluntat de treballar per donar una educació integral, centrada a promoure la responsabilitat i l’esforç, així com l’esperit crític i el respecte a la diversitat i a la identitat individual.
 • La consciència del paper referencial del personal del centre en l’educació en valors dels joves durant la seva etapa formativa.
 • L’atenció i col·laboració amb les famílies dels alumnes
 • La col·laboració activa amb l’entorn.