Aquestes mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial tenen les següents finalitats:

 • Millorar la formació al llarg de la vida, possibilitar l’adaptació a les situacions personals i professionals de l’alumnat i millorar l’oferta i la qualitat de l’educació.

 • Que els centres disposin d’un marge d’autonomia d’acció prou ampli per dur-les a terme, afavorint així la seva eficàcia i extensió a tot el territori.

FINALITAT

 • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
 • Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

COST

 • Centres Departament Ensenyament: 60 € (Preu públic)

OFERTA PER FAMÍLIES I CICLES

 • AG – ADMINISTRCIÓ I GESTIÓ – 4 PLACES
  • GM Gestió Administrativa: 2 places
  • GS Administració i Finances: 2 places
 • CM – COMERÇ I MÀRQUETING – 4 PLACES
  • GS Comerç Internacional: 2 places
  • GS Transport i logística: 2 places
 • IC – INFORMÀTICA I COMUNICACIONS – 8 PLACES
  • GM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: 2 places
  • GS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa: 2 places
  • GS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma: 2 places
  • GS Desenvolupament d’Aplicacions Web: 2 places

COM PODEU SOL·LICITAR AQUEST SERVEI?

Sol·licitud del servei: us podeu descarregar el document, però cal presentar-lo a la secretaria del centre (horari de secretaria)

Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament
de l’1 al 10 de novembre de 2021

Criteris d’admissió
Es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Publicació de les llistes d’admesos (17 de novembre)
Consulta la llista d’admesos fent clic aquí.

Presentació de documentació i pagament del preu públic

 • Del 18 al 24 de novembre de 2021
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard de pagament del preu establert.
 • Qualsevol persona que en data 25 de novembre no hagi presentat la documentació del llistat o no hagi realitzat el pagament de les taxes corresponents quedarà exclosa del procés.

Inici del procés/servei

El dia 25 de novembre, a les 17:00 h a l’Institut Bosc de la Coma, s’iniciaran les sessions d’assessorament. 
En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Documents

FINALITAT

 • Reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
 • Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
 • Imprescindible: Informe del servei d’assessorament (annex 1) o Procedents de convocatòries d’acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí.

COST

 • Centres Departament Ensenyament: (Preu públic)
  • Per crèdit dels Títols LOGSE : 40,00€/Crèdit
  • Per Unitat Formativa dels Títols LOE : 20,00€/UF

OFERTA PER FAMÍLIES I CICLES

 • AG – ADMINISTRCIÓ I GESTIÓ – 4 PLACES
  • GM Gestió Administrativa: 2 places
  • GS Administració i Finances: 2 places
 • CM – COMERÇ I MÀRQUETING – 4 PLACES
  • GS Comerç Internacional: 2 places
  • GS Transport i logística: 2 places
 • IC – INFORMÀTICA I COMUNICACIONS – 8 PLACES
  • GM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: 2 places
  • GS Administració de Sistemes Infomàtics en Xarxa: 2 places
  • GS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma: 2 places
  • GS Desenvolupament d’Aplicacions Web: 2 places

COM PODEU SOL·LICITAR AQUEST SERVEI?

Sol·licitud del servei: us podeu descarregar el document, però cal presentar-lo a la secretaria del centre (horari de secretaria)

Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament
del 1 al 11 de febrer de 2022

Criteris d’admissió
Major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

Publicació de les llistes d’admesos (18 de febrer)
Consulta la llista d’admesos fent clic aquí.

Presentació de documentació i pagament del preu públic

 • Del 21 al 24 de febrer
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de sol·licitud imprès.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Informe vida laboral.
  • Informe d’assessorament i certificats corresponents.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Realitzar el pagament a l’entitat bancària amb aquesta carta de pagament.

Documents