Documentació

  • Formulari de sol·licitud d’inscripció (es pot obtenir per Internet o recollir-lo al PTT).
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne o alumna

  • Quan l’adreça que consta al DNI no és el domicili actual, cal portar certificat d’empadronament

  • Document on consti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i últim curs que s’ha fet o s’està fent.

  • Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual)

Només per l’alumnat menor d’edat

  • Original i fotocòpia del llibre de família (només full de l’alumne)

  • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal.