Matèries pendents

D’acord amb la normativa del Departament d’Educació, l’alumnat que en començar el curs té encara matèries pendents de superació d’altres cursos ha de realitzar activitats de recuperació al llarg del curs, en el moment i convocatòries que es designin des de l’institut.