QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Constitució del Consell Escolar

15 de desembre de 2021

 • Director (president): Marc Nicolau Reixach

 • Secretària: Rosa M. Planas Bassagañas

 • Cap d’estudis: Yolanda González Gutiérrez

 • Regidora d’educació de l’Ajuntament d’Olot: Mariona Camps

 • Representant de professorat: Albert Bartolomé Cortada

 • Representant de professorat: Miquel Boada i Masoliver

 • Representant de professorat: M. Elena Castillo Herrero

 • Representant de professorat: Mireia Masó Cerdà

 • Representant de professorat: Xavier Puerto Jané

 • Representant de professorat: M. Coral Puigferrer Badia

 • Representant de l’AMIPA: Eduard Payet Ribas

 • Representant de famílies: Remei Espuña Figueras

 • Representant de famílies: Eva Masllorens Feixas

 • Representant de famílies: Maria Rigat Noguer

 • Representant d’alumnes: Teia Roura Torrent

 • Representant d’alumnes: Paula Freixes Cubiló

 • Representant d’alumnes: Marina Torrent Bonilla

 • Representant del PAS: Antoni Canals Donat