QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

 

INICI DEL PROCÉS ELECTORAL DE RENOVACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR NOVEMBRE 2023

 

D’acord amb la Resolució EDU/3014/2023, de 30 d’agost, i les instruccions rebudes del Departament d’Educació a partir del 3 de novembre s’inicia el procés electoral per renovar una part dels membres del Consell Escolar dels centres docents.

El procés electoral es desenvoluparà segons el calendari següent:

03/11/23 Convocatòria d’eleccions. Publicació censos electorals provisionals (consulteu a consergeria). Publicació de vacants, forma i termini de presentació de
candidatures.

06/11/23 Inici del termini per presentar reclamacions del cens electoral.

08/11/23 Fi del termini de presentació de reclamacions. 

09/11/23 Sorteig per designar vocals de la mesa de famílies.

13/11/23 Resolució de les reclamacions i publicació dels censos definitius. Publicació i constitució meses electorals.

16/11/23 Últim dia de presentació de candidatures, fins a les 15h.

16/11/23 Últim dia per a la publicació de les candidatures.

16/11/23 Últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector de pares o mares d’alumna.

17 – 21/11/2023 Campanya electoral.

22/11/2023 Dia de les Votacions

 • Votacions sector professorat (a les 15.30h)
 • Votacions sector pares i mares o tutors (de 16h a 20h)

13/12/2023 Constitució del Consell Escolar i de les comissions preceptives, a les 18h.

Podeu consultar el cens electoral al plafó que hi ha disposat a la Consergeria del centre.

Per a més informació consulteu:

  https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/

 

CONVOCATÒRIA ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

DOCUMENT DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR / INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

Constitució del Consell Escolar

15 de desembre de 2021

 • Director (president): Marc Nicolau Reixach

 • Secretària: Rosa M. Planas Bassagañas

 • Cap d’estudis: Yolanda González Gutiérrez

 • Regidora d’educació de l’Ajuntament d’Olot: Mariona Camps

 • Representant de professorat: Albert Bartolomé Cortada

 • Representant de professorat: Miquel Boada i Masoliver

 • Representant de professorat: M. Elena Castillo Herrero

 • Representant de professorat: Mireia Masó Cerdà

 • Representant de professorat: Xavier Puerto Jané

 • Representant de professorat: M. Coral Puigferrer Badia

 • Representant de l’AMIPA: Eduard Payet Ribas

 • Representant de famílies: Remei Espuña Figueras

 • Representant de famílies: Eva Masllorens Feixas

 • Representant de famílies: Maria Rigat Noguer

 • Representant d’alumnes: Teia Roura Torrent

 • Representant d’alumnes: Paula Freixes Cubiló

 • Representant d’alumnes: Marina Torrent Bonilla

 • Representant del PAS: Antoni Canals Donat