La documentació s’ha d’emplenar i signar pels pares o tutors (en cas d’alumnes menors d’edat) o pels mateixos alumnes (si són majors d’edat) i presentar-la a la secretaria del centre.

Si l’alumne està matriculat a un Cicle Formatiu de Grau Superior, ha de presentar també la sol·licitud de devolució de preu públic abans del 30 d’octubre si es vol tenir dret a la seva devolució.