Loading...
Programa Erasmus +2024-05-10T14:25:14+00:00

L’objecte de les convocatòries del programa l’Erasmus+ és la selecció de projectes de mobilitat, de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que alumnes i professors d’ensenyaments professionals realitzin estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països.

L’Institut Bosc de la Coma considera que l’experiència en la realització de mobilitats com a part del currículum és una oportunitat molt valuosa per ajudar a desenvolupar les competències, tant personals com professionals, dels estudiants de manera que contribueixi a millorar les seves possibilitats d’ocupació i habilitats personals. És per aquest motiu que des del 2007 es treballa per promoure i participar en l’organització de projectes de mobilitat Europeus en els estudis de Formació Professional tant de grau mitjà com de grau superior. Addicionalment, el programa Erasmus +  té per objectiu la modernització i millora de l’Educació Superior a Europa, oferint oportunitats al professorat, per adquirir noves aptituds, conèixer noves pràctiques i metodologies, treballar l’aspecte lingüístic i accedir a noves capacitacions que són tan reconegudes en el món laboral.

Actualment el centre disposa de les següents acreditacions i programes en curs:

ACREDITACIÓ VET (Vocational Education and Training)

El nostre institut va rebre l’Acreditació VET l’any 2020-2021, que garanteix poder sol·licitar les beques de mobilitat per als alumnes de Cicles
Formatius de Grau Mitjà fins al 2027.

ACREDITACIÓ CARTA ECHE

El nostre centre porta molts anys acreditat per poder demanar els diversos tipus de mobilitats existents en el programa Erasmus+. Durant el
2020 es va renovar la Carta ECHE (Erasmus Charter for High Education) per al període 2021-2027.

MOBILITATS CURS 2023/24

MOBILITAT PROFESSORAT

Projecte en curs 2023-1-ES01-KA131-HED-000120942

 • Projecte en curs 2022-1-ES01-KA131-HED-000067702

 • Número de beques: 4

 • Professorat sol·licitant: professorat de Cicles – Grau Superior

 • Durada: 7-10 dies (majoritàriament 1 setmana)

 • Període: Fins a Abril/25

 • Destinació: a determinar

Mobilitat Alumnat

Grau Mitjà

Actualment no hi ha cap projecte en curs. Pendents de properes convocatòries.

Grau Superior

MOBILITATS CURS 2023/24

 • Inscripcions: del dia 13 de gener del 2024 al 28 de gener del 2024 

 • Llista d’admesos i exclosos: 2 de febrer del 2024.

 • Període de reclamacions: del 2 al 9 de febrer del 2024. Cal enviar-ho al correu de mobilitat@boscdelacoma.cat

 • Llistat definitiu de candidats: 16 de febrer del 2024.

Com demanar la mobilitat Erasmus+

Els requisits per poder demanar una mobilitat Erasmus+ són:

 • Haver superat tots els mòduls de primer del Cicle Formatiu.
 • Estar matriculat a l’Institut Bosc de la Coma durant el curs acadèmic en que es realitza la mobilitat.
 • Estar al corrent de tots els pagaments.
 • Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+
  (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea – Islàndia, Liechtenstein i Noruega – i Turquia,
  Suïssa i Croàcia).
 • Disposar de DNI o NIE vigents
 • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.
 • Tenir un coneixement suficient de la llengua del país on es vol anar, o bé un nivell mig/elevat d’anglès que permeti comunicar-se
  fàcilment.

 

Els passos a seguir son els següents:

 1. Enviar el formulari de mobilitat internacional degudament complimentat (trobaràs el formulari a l’apartat “Documents”).
 2. Si la sol·licitud ha estat acceptada, s’haurà de presentar fotocòpia i original dels certificats oficials que acrediten el coneixement de
  llengües en el moment de l’entrevista personal.
 3. Presentar-se a l’entrevista personal en la data i lloc estipulats.

 

Què passa si m’apunto a un Erasmus+ i, pel mig, haig de renunciar?2022-12-14T11:37:51+00:00

L’alumnat ha de ser conscient del compromís que adquireix en presentar la seva sol·licitud i, en cas que per algun motiu, en qualsevol
moment del procés, hagi de renunciar a la mobilitat, ho ha de comunicar a la Coordinadora de Mobilitat el més aviat possible.
En cas que la renúncia sigui quan l’alumne es trobi en el país d’acollida, ho comunicarà igualment a la Coordinadora de Mobilitat i,
caldrà que torni a l’institut la part proporcional de l’aportació econòmica rebuda en concepte de beca.

L’empresa on estic fent pràctiques o el lloc de residència no compleixen amb els requisits pactats, puc canviar?2022-12-14T11:37:45+00:00

Sí. L’acord que tenim amb l’empresa intermediària ha de garantir en tot moment que l’empresa acollidora respecti els acords
d’aprenentatge pactats i que l’alumnat disposi d’un lloc de residència digne. En cas que no sigui així, serà responsabilitat seva la de
trobar una nova empresa on realitzar les pràctiques i una nova residència per a l’alumnat en qüestió.

Puc triar destinació?2022-12-14T11:37:40+00:00

A priori no. Les destinacions s’informaran quan la Coordinadora de Mobilitat obtingui les empreses on realitzar les pràctiques en funció
del nombre d’alumnes i especialitats que sorgeixin del procés de selecció dels candidats.

Cal tenir un certificat d’idiomes oficial per poder-me apuntar a una mobilitat Erasmus+?2022-12-14T11:37:28+00:00

No necessàriament. Els alumnes que no disposin de certificat oficial seran entrevistats personalment per tal de comprovar que el seu
nivell d’anglès sigui suficient per poder participar en els programes, i si cal, se’ls realitzarà una prova interna.

M’ha quedat una UF o un mòdul no aprovat a primer, això vol dir que no em puc apuntar a un programa Erasmus+?2022-12-14T11:39:45+00:00

Et pots apuntar, però cal tenir present que segons els criteris de selecció, tindran preferència aquell alumnat que tingui tot el primer
curs aprovat. Ara bé, en cas de quedar alguna vacant per cobrir, la Coordinadora de Mobilitat juntament amb el tutor/a i equip docent
de l’alumne valorarien la teva candidatura.

Alumnat i professorat del curs 2022-2023

Alumnat i professorat del curs 2022-2023

Alumnat i professorat del curs 2022-2023

Alumnat i professorat del curs 2022-2023

Estudis pràctiques 2018-2019

Estudis pràctiques 2017-2018

Estudis pràctiques 2016-2017

Estudis pràctiques 2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

Go to Top