Gestió de la llista d’espera

Informació general

Hi participa l’alumnat de Grau Mitjà i Grau Superior que formin part de la llista d’espera, tant de continuïtat d’escolarització com del procés per a la resta de l’alumnat, en el procés de preinscripció del 2022-2023.

Convocatòria

 • Grau Mitjà: 26 de Juliol a les 9:30h de manera presencial.
 • Grau Superior: 26 de Juliol a les 10:30h de manera presencial. (sense llista d’espera)

Procediment

Les persones que constin en la llista d’espera podran assistir personalment a l’acte o designar representant degudament autoritzat per tal que actuï en el seu nom i representació. La no assistència a l’acte representa la pèrdua al dret d’obtenció d’una plaça.

La gestió es farà de la manera següent:

 1. En primer lloc, s’oferiran i ocuparan pels alumnes en llista d’espera del procés d’alumnat amb continuïtat d’escolarització per odre puntuació.
 2. Si encara resten vacants, s’oferiran i ocuparan pels alumnes del procés per a la resta de l’alumnat.

Matriculació

El procés de matrícula s’iniciarà de manera presencial immediatament després de l’adjudicació en l’acte públic.

La documentació que caldrà aportar DIGITALMENT (no s’acceptarà documentació en paper):

 • REQUISIT ACADÈMIC D’ACCÉS: fotografia o pdf del requisit acadèmic acreditat per accedir als estudis als que us matriculeu.
 • FOTOGRAFIA: foto de carnet escanejada en format png o jpg amb una mida màxima de 10 MB. El nom del fitxer ha de ser el VOSTRE DNI (amb lletra)
 • TSI (Targeta sanitària individual):fotografia o pdf de la targeta sanitària per les dues cares
 • CARNET DE VACUNES: la pàgina on surt el nom de l’alumne/a i la de les vacunes. Aquest document també es pot substituir per un certificat mèdic on constin les vacunes i la data. Si un alumne/a no ha estat vacunat també haurà d’aportar el certificat mèdic. 
 • TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA (si s’escau): fotografia o pdf del títol de família nombrosa

 • TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL (si s’escau): fotografia o pdf del títol de família monoparental

 • DOCUMENT ACREDITATIU DEL GRAU DE DISCAPACITAT (si s’escau): fotografia o pdf del document acreditatiu

Vacants per les llistes d’espera

 

Nom del cicleVacants
CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes8
CFGM Gestió Administrativa3
CFGS Administració i Finances2a fase d’admissió al setembre
CFGS Administració de sistemes i xarxes2a fase d’admissió al setembre
CFGS Comerç internacional2a fase d’admissió al setembre
CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma2a fase d’admissió al setembre
CFGS Desenvolupament d’aplicacions web2a fase d’admissió al setembre
CFGS Transport i logística2a fase d’admissió al setembre